image

Stanovy - FREE TIME Občianske združenie

Stanovy občianskeho združenia OZ FREE TIME SK

 

 

Článok 1

Základné ustanovenia

 

 1. Občianskeho združenia má názov OZ FREE TIME SK (ďalej len „združenie“).
 2. Sídlom združenia je: Brezová 2004/12, 953 01, Zlaté Moravce.

 

Článok 2

Cieľ a činnosť

 

 1. Cieľom združenia je vytvoriť prostredie pre zmysluplné trávenie voľného času detí, mládeže

a dospelých

 1. vytvoriť prostredie pre zmysluplné trávenie voľného času detí, mládeže a dospelých a umožniť neformálne stretnutia, výmenu skúseností a nadväzovanie nových priateľstiev,
 2. vytvárať priestor na sebarealizáciu so zameraním na rozvíjanie schopností a manuálnych zručností, cestou fantázie a tvorivého myslenia, s využitím vlastného potenciálu,
 3. poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti formálneho a neformálneho vzdelávania, tvorby, rozvoja, prezentácie vzdelávacích, kultúrnych a duchovných hodnôt,
 4. organizovať a viesť kurzy formálneho a neformálneho vzdelávania,
 5. podporovať zdravý životný štýl detí, mládeže, dospelých občanov, zdravotne postihnutých a detí zo znevýhodnených sociálnych skupín,

 

 1. Na uskutočnenie cieľov budú združeniu slúžiť najmä tieto činnosti:
 2. viesť a sprostredkovať krúžky a vzdelávacie programy aj pre nezamestnaných,
 3. motivovať ľudí k samovzdelávaniu, sebarozvoju a realizácii,
 4. organizovať kreatívne workschopy, teambuildingy, tvorivé dielne zamerané na remeselnú výrobu z textilu, dreva, prútia a iných materiálov, súťaže, výstavy vlastnej tvorby,
 5. organizovať kreatívne tábory, víkendové pobyty a výlety,
 6. podporovať výrobno-umelecké činnosti s využívaním recyklačných materiálov,
 7. realizovať činnosti v sociálnej oblasti,
 8. rozvíjať svoje aktivity poradenskou, vzdelávacou, publikačnou a informačnou činnosťou prostredníctvom internetu a vydavateľskej činnosti,
 9. spracovanie a realizácia projektov s cieľom získania finančných prostriedkov z dotácií, podpory, príspevkov a grantov z prostriedkov štátneho rozpočtu, z prostriedkov EÚ iných verejných zdrojov, ako aj ostatných zdrojov,
 10. vykonávanie podnikateľskej činnosti ako doplnkovej činnosti zameranej na plnenie cieľov združenia.

 

Článok 3

Členstvo v združení

 

 1. Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom združenia môže byť fyzická aj právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia a svojou činnosťou chce napĺňať jeho ciele.
 2. Členstvo v združení vzniká prijatím člena na základe písomnej žiadosti uchádzača o členstvo po zaplatení členského príspevku.
 3. Členstvo zaniká:
  • smrťou člena,
  • vylúčením – písomným rozhodnutím predsedu,
  • vystúpením – písomným oznámením doručeným predsedovi,
  • zánikom združenia.

 

Článok 4

Práva a povinnosti členov združenia

 

 1. Člen má právo najmä:
 1. podieľať sa na činnosti združenia,
 2. zúčastňovať sa na členskej schôdzi a byť informovaný o činnosti a zámeroch združenia,
 3. obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať ich o stanovisko,
 4. byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia podávať návrhy na zmeny vnútorného poriadku a stanov,
 5. požívať výhody a zľavy stanovené vnútorným poriadkom združenia,
 6. zúčastňovať sa aktivít organizovaných združením.
  1. Povinnosti člena sú najmä:
 7. dodržiava stanovy, vnútorné organizačné predpisy a smernice, najmä prevádzkový poriadok priestorov a areálov, uvedomele dodržiavať disciplínu a zásady morálky spoločnosti, hrať v súlade so zásadami fair play,
 8. podľa svojich možností sa podieľať na činnosti združenia a vykonávať zverené funkcie podľa svojich najlepších možností, schopností a zdravotného stavu.
 9. chrániť a opatrovať majetok,
 10. konať tak, aby nebolo poškodené dobré meno združenia, členov orgánov ani žiadneho zo zakladateľov