image

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

Združenie OZ FREE TIME SK je nezávislým, nepolitickým, mimovládnym občianskym združením. Na základe dobrovoľnosti združujeme deti a dospelých s cieľom rozvíjať schopnosti a manuálne zručností cestou fantázie, tvorivého myslenia v prostredí s rodinnou atmosférou.

Riadiacim orgánom združenia je Členská schôdza a štatutárnym orgánom združenia je predsedníčka: PhDr. Monika Paulová. Členovia správnej rady:  PhDr. Daša Kunkelová, PhDr. Anna Janáková, Miroslav Paulov.

Poslaním združenia je rozvoj, podpora, spolupráca s ľuďmi v oblasti kreativity, kultúrneho dedičstva cez voľnočasové, vzdelávacie a relaxačné aktivity. Spájame deti a dospelých:

*ktorí chcú zmysluplne tráviť svoj voľný čas,

*ktorí majú záujem navštevovať rôzne kurzy, workshopy, tábory, krúžky,

*ktorí chcú si vymieňať skúsenosti a nadväzovať nové priateľstvá,

*ktorí chcú si rozvíjať cestou fantázie  svoje schopnosti a zručnosti,

*ktorí chcú využívať vlastný potenciál a relaxovať,

ktorí chcú jednoducho vyskúšať tvoriť.

Našim cieľom je vytiahnuť deti z elektronického smogu a virtuálneho sveta. Vytvoriť im prostredie na získanie nových priateľstiev a umožniť im komunikáciu „face to face“.  Počas leta dávame deťom priestor v kreatívnych táboroch, ktoré sa konajú v horskom prostredí, čím deťom pomáhame k získaniu imunity. ako aj vytvárame prevenciu, aby sa deti nestali páchateľmi alebo obeťami.

Dospelým ponúkame aktivity zamerané na rozvoj vlastného potenciálu, komunikácie a psychohygieny Prostredníctvom neformálnych stretnutí umožňujeme výmenu skúseností, zručností, vedomostí a nadväzovanie nových priateľstiev. Takéto neformálne stretávanie jednotlivcov pri tvorivej činnosti má pozitívny vplyv na duševné zdravie.

Podnecovaním detí a dospelých ku kreativite a zachovávaniu kultúrnych hodnôt očakávame zmenu postoja jednotlivcov k svojmu okoliu a zvyšovanie kvality života.

OZ  FREE TIME SK na plnenie poslania realizuje: denné a pobytové tábory pre deti, kurzy a krúžky pre deti a dospelých, ktorí  si chcú posilniť sebavedomie, stimulovať hmatovú citlivosť, relaxovať a rehabilitovať artterapiou, rozvíjať tvorivosť, fantáziu a estetické cítenie,  uvoľniť napätie, stres a upevniť duševné zdravie. Spolupracujeme s orgánmi štátnej a verejnej správy pri organizovaní výstav, tvorivých dielní, verejnoprospešných prác a spoločenských podujatí.

„Všetko čo v živote potrebuješ je FANTÁZIA.“